Algemene voorwaarden Qoodershop.nl

Identiteit:
Qoodershop.nl
Adres: Ambachtsweg 6, 4218 LC Lexmond
Telefoonnummer: 0347-358000
E-mailadres: info@zessen.nl
KvK-nummer: 11042523
Btw-identificatienummer: NL 8070.35.312.B01

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Qoodershop.nl en op elke
(op afstand) tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een object tussen
Qoodershop.nl en U.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Qoodershop.nl voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Qoodershop.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand)
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke product- dienstenvoorwaarden genaamd
(particuliere) ‘Algemene Voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/ reparatie & onderhoud’ en de
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. Het tweede en derde lid zijn op deze
specifieke voorwaarden van overeenkomstige toepassing en U kunt zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor U het meest gunstig is.

Artikel 2 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Qoodershop.nl gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Qoodershop.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat dat het voor U duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Aangezien de via Qoodershop.nl aangeboden motorscooters tevens in de showroom van Qoodershop.nl staan, bestaat er een kans dat de motorscooter gedurende uw bestelproces is verkocht. Indien dit het geval is bericht Qoodershop.nl U hierover per ommegaande.
5. Qoodershop.nl verkoopt enkel motorscooters aan consumenten woonachtig in Nederland.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2 (Het aanbod) tot stand op
het moment van Uw aanvaarding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien U het
aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Qoodershop.nl onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door Qoodershop.nl is bevestigd, kunt U de overeenkomst ontbinden.
2. Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Qoodershop.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
Qoodershop.nl voor een veilige webomgeving.

3. Qoodershop.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Qoodershop.nl op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Qoodershop.nl gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
4. Qoodershop.nl zal uiterlijk bij aflevering van de motorscooter aan U de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, verstrekken:
a. het bezoekadres van Qoodershop.nl waar U met eventuele klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kunt
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de motorscooter, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. de informatie omtrent Uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het
Europese modelformulier voor herroeping.
(*)Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**).
(**) Een overeenkomst (op afstand) is een overeenkomst die tussen Qoodershop.nl en U wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand (***).
(***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1. U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een motorscooter gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Qoodershop.nll mag U vragen naar de reden van herroeping, maar U bent niet verplicht deze reden op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U de motorscooter heeft ontvangen.
3. Indien Qoodershop.nl U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien Qoodershop.nl de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan U verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.
4. Artikel 5, 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op Uw
herroepingsrecht.
(*)Het herroepingsrecht is alleen van toepassing als u geen proefrit is aangeboden, is deze u aangeboden dan kunt u de
Motorscooter niet zonder opgave van redenen retourneren zonder waardevermindering.

Artikel 5 – Verplichtingen van U tijdens de bedenktijd

1. Bij de koop van een motorscooter geldt dat U tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de motorscooter. U dient de motorscooter slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de motorscooter vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U de motorscooter slechts mag hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de motorscooter die het gevolg is van een manier van omgaan met de motorscooter die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Het bedrag van de
bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde gerenommeerd
expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de motorscooter
ten opzichte van de verkoopprijs nadat Qoodershop.nl de motorscooter retour heeft ontvangen.
3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Qoodershop.nl U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

4. U bent verplicht bij het gebruik van de motorscooter tijdens de bedenktijd:
a) zorgvuldig om te gaan met de motorscooter;
b) alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
c) de motorscooter na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
d) een storing, gebrek of ander probleem met de motorscooter direct aan Qoodershop.nl te melden;
e) voor de motorscooter een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke
vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
5. Het is U gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:
a) meer dan 500 kilometers met de motorscooter te rijden;
b) iets aan de motorscooter te verwijderen;
c) iets aan de motorscooter toe te voegen;
d) iets aan de motorscooter te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te
wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd);
e) de motorscooter buiten Nederland te gebruiken;
f) de motorscooter te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of
medicijnen is;
g) meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
h) de verkeerde brandstof te gebruiken;
i) de motorscooter te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen
aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
j) met de motorscooter deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;
k) de motorscooter te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
l) de motorscooter te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
m) de motorscooter te gebruiken op off road wegen;
n) de motorscooter te gebruiken voor rijopleiding(en);
o) de motorscooter te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
p) de motorscooter te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins
gevaarlijke stoffen;
q) de motorscooter te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
r) de motorscooter te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
s) de motorscooter op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of
onrechtmatige wijze te gebruiken;
t) op de motorscooter een dier te vervoeren;
u) op de motorscooter te eten of te drinken.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door U en kosten daarvan

1. Als U gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt U dit binnen de bedenktermijn door middel van
het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Qoodershop.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal
Qoodershop.nl een afspraak met U maken om de motorscooter op te halen.
3. U zorgt dat de motorscooter gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Qoodershop.nl verstrekte
redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Qoodershop.nl de motorscooter kan vrijwaren alvorens Qoodershop.nl de motorscooter weer retour neemt.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
5. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks
verband met de koopovereenkomst van de motorscooter, waarin U producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft die door Qoodershop.nl of door een derde partij worden geleverd.
6. Indien U in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 5 lid 2 en/of artikel 5 lid 4
van deze algemene voorwaarden, dan bent U jegens Qoodershop.nl aansprakelijk voor de
waardevermindering van de motorscooter veroorzaakt door dat handelen.
7. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een derde
gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling
van de motorscooter ten opzichte van de verkoopprijs nadat Qoodershop.nl de motorscooter retour heeft ontvangen.

8. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de motorscooter als Qoodershop.nl U niet voor of bij
het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt.
Artikel 7 – Verplichtingen van Qoodershop.nl bij herroeping
1. Als Qoodershop.nl de melding van herroeping van U heeft ontvangen, ontvangt U na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Qoodershop.nl vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten door Qoodershop.nl in rekening gebracht voor de geretourneerde motorscooter, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Qoodershop.nl uw melding van herroeping heeft ontvangen.
3. Qoodershop.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van U vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van U, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
Artikel 9 – De prijs
1. De in het aanbod van alle motorscooters op de website van Qoodershop.nl genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.
Artikel 10 – Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst
1. Qoodershop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van motorscooters.
2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat U aan Qoodershop.nl kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
Qoodershop.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de U hiervan uiterlijk 30 dagen nadat U de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. U bent gehouden om binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst de motorscooter in
ontvangst te nemen. Indien deze termijn door Uw handelen niet gehaald wordt staat het Qoodershop.nl vrij de overeenkomst te ontbinden nadat u eerst eenmaal schriftelijk bent aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Qoodershop.nl een eventueel bedrag dat U reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van motorscooters berust bij Qoodershop.nl tot het moment van aflevering aan U.
7. U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de motorscooter een verzekering te hebben afgesloten voor de motorscooter die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
Artikel 11 – Betaling en tenaamstelling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door U verschuldigde bedragen te
worden voldaan middels een pinbetaling ten tijde van de aflevering van de motorscooter en voordat de
motorscooter ten name van U wordt gesteld
2. Na ontvangst van de pinbetaling wordt het kenteken van de motorscooter op Uw naam gesteld, nadat U zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd.
Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Qoodershop.nl beschikt over een klachtenprocedure welke inzichtelijk is op de website van Qoodershop.nl en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat U de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Qoodershop.nl.
3. Bij Qoodershop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Qoodershop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. U dient Qoodershop.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van
Thuiswinkelwaarborg of de geschillenregeling van BOVAG.
Artikel 13 – Jurisdictie
Op iedere overeenkomst tussen U en Qoodershop.nl waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.